نماز جمعه اهل سنت عسلویه به امامت شیخ ابراهیم محمدی  با موضوع هر چه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند اقامه شد . 

%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c

متن کامل خطبه:

پایگاه خبری دریا ، شیخ ابراهیم محمدی در خطبه نماز جمعه تسنن شهر عسلویه گفت، انسان چندصباحی بر روی این کره خاکی زندگی میکند بایستی خوب زندگی کند وزندگی خوب یعنی زندگی اخلاقی و انسان بدون اخلاق و اینان یعنی زنده نیست ولو اینکه راه برود ونفس بکشد.

پس زندگی خوب یعنی زندگی اخلاقی یعنی در زندگی خود اخلاق و آداب اسلامی را رعایت کردن و پای رفتار و گفتار خود را از دایره ی اخلاق بیرون نگذاریم وآن گونه بامردم رفتارکنیم که دوست داریم بامارفتارکنند. آنگونه به دیگران احترام بگذاریم که دوست داریم احتراممان بگذارند .

حق وحقوق آنهاراحفظ کنیم همانطوریکه دوست نداریم حق وحقوق ماضایع شود . هرگزبه آنهاظلم نکنیم همانطوریکه دوست نداریم کسی به ما ظلم کند. نفس خودرامیزان قرارده وآنچه راکه برای خوددوست میداری برای دیگران دوست بدار (لایؤمن احدکم حتى یحب لاخیه مایحب لنفسه)ایمان نمیاورد ویاایمان اوکامل نیست مگراینکه هرچه برای خوددوست داردبرای برادر مسلمانش دوست بدارد .

دوست نداریددرموردشما دروغ بگویندپس درمورد دیگران دروغ نگویید دوست داریددوستان وهمراهانتان به شماوفادارباشندوبه شماخیانت نکنندپس شماهم باآنهاوفادار باشید وبه آنهاخیانت نکنید.

دوستداریدمردمدرارتباطات ومعاملاتشانباشمامنصف باشند پس شماهم درمعاملات وارتباطات منصف باشید. دوست داریدباشماصادق باشند پس شماهم باآنهاصادق باشید دوست داریدباشمامهربانانه وبه دورازهرگونه خشونت رفتارکنندپس شماهم باآنهابامهربانی وبدوراز خشونت رفتارکنیددوست داریدبه شمااحترام بگذارند پس شماهم به دیگران احترام بگذارد.دوست داریدمؤدبانه وباوقارباشمارفتارکنندپس شماهم باآنهاباحترام ووقارو ادب رفتارکنید.

این است اخلاق اسلامی این است یعنی خوب ودرست زندگی کردن نه اینکه انسان فقط توفکر خودش باشد واعتنایی به دیگران نداشته باشدخیراین چنین نیست شخص مسلمان وباخلاق به گونه ای بادیگران رفتارکند کندکه دوست دارد دیگران درشرایط مشابه بااورفتارکنند بادیگران آن گونه که دوست داری وانتظار داری آنهاباتورفتارکنند رفتارکن.

رسول خداصلی الله علیه وآله و صحبه اصحاب خودرابراین اخلاق تربیت داد اخلاق ایثاروازخودگذشتگی بدورازبغض وحسداخلاق به فکریگدیگربودن اخلاق هرچه برای خوددوست دارندبرای دیگران دوست داشتند وخدای متعال ازآنه درقران کریم ستایش وتعریف کرده (والذین تبوؤا الداروالایمان من قبلهم یحبون من هاجرالیهم ولایجدون فی صدورهم حاجه ممااوتواویؤثرون على انفسهم ولوکان بهم خصاصه ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون)وکسانی که دارالهجره(مدینه)وایمان قبل ازمهاجران جای گرفتندو کسانی راکه ازمکه به سویشان هجرت نمودنددوست میدارند ودردل ،نیازی به آنچه ازفیئ به مهاجران داده شده احساس نمیکنندواگرچه خودشدیدا درفقرهستندولی مهاجران رابرخودمقدم میدارند وکسانی که ازبخل نفس محافظت شوند آنان همان رستگارانند .

آنهادوستی شان نسبت به مهاجرین راعملی کردند نه فقط درمحبت بلکه درایثار وازخودگذشتگی حتی بعضی ازآنهاحاضرشدمال وخانه ودارایی خود بین برادرمهاجر تقسیم کند سپس خداوندعزوجل میفرمایند:در شأن کسانی که بعدازآنهاآمدند(والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنااغفرلنا ولاخوانناالذین سبقونابالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلاللذین آمنوا ربناانک رؤوف رحیم) وکسانی که بعدازمهاجرین وانصارآمدندمیگویندپروردگارا ماوبرادرانمان راکه درایمان برماسبقت گرفته اند بیامرز ودردلهای ماکینه ی مؤمنان قرارنده پروردگاراهمانا تو رئوف ومهربانی.

تمام مسلمانان باهم برادرند باختلاف مذهب و قوم و نژاد از عدوات و دشمنی و بغض و حسادت نسبت به یکدیگر دوری کنند و برای یکدیگر دعا کنند و به فکر یکدیگرباشند(ربنااغفرلناولاخواننا الذین سبقونابالایمان ولاتجعل فی قلوبناغلاللذین آمنوا ربناانک رؤوف رحیم ) وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمین

شیخ ابراهیم محمدی

Print Friendly