عسلویه سالهاست آب ندارد؟!

 آیا گوش شنوایی هست یا اینکه دردی به دردهایمان اضاف کنیم و بس!؟

218415_739

تیتر هفته نامه نسیم جنوب در سال ۹۰ :
در عسلویه ماههاست آب نداریم
۵ سال از آن شکوایه می گذرد و بازهم باید بنویسم در روستاها و شهرهای عسلویه آب نداریم . باید بنویسیم پایتخت انرژی ایران گلویش خشکیده و به دنبال جرعه ای آب می گردد.

امروز باز هم وزیری به عسلویه می آید و با کوله باری از تزریق نا امیدی ما را ترک خواهد کرد و سایتها همچنان با شادی تیتر افتتاح فلان پروژه ها را خواهند زد.

پروژه هایی که هزینه های آن از منابع عسلویه به دست می آید ، اما از این منابع، سهم عسلویه فقط هیچ می شود ! و ما همچنان باید بر سر قطره های آب حسرت به دل داشته باشیم.

یادداشت: ناصر بوهندی عسلویه

Print Friendly